Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

21.01.2019

Termin zakończenia naboru

12.02.2019

Weryfikacja formalna

29.03.2019

Rozstrzygnięcie

30.04.2019

Numer: KP Ogłoszenie postępowania: 15.01.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 71/16/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo"

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 545/43/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

W ramach konkursu złożono 139 ofert.
Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniło 19 ofert.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 120 ofert.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej. Dofinansowanie przyznano na realizację 59 zadań publicznych.

Z oferentami, którzy otrzymali dotację skontaktujemy się za pośrednictwem systemu Witkac.pl.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 509

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych z powodów formalnych

pobierz

 


Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu lub uchybienia formalnego oraz o możliwości, trybie i terminach składania i rozpatrywania uzupełnień, poprawiania ofert lub składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej, znajdują się w poniższym wykazie.
Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, w terminie do 5 kwietnia 2019 r., ma możliwość:

 1. złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
 2. poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach kiedy:
 • a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
 • b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,
 • c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
 • d) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

O zachowaniu terminu decyduje data:

 1. wprowadzenia poprawek w generatorze ofert,
 2. uzupełnienia brakujących podpisów (uzupełnień należy dokonać osobiście w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, III piętro, pokój 315 lub 319, w godzinach 8:00-16:00),
 3. wpływu brakujących dokumentów do Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Jagiellońska 26, lub punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 4. wpływu zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej do Kancelarii Ogólnej Urzędu - ul. Jagiellońska 26, lub punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostaną włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • Agata Kowalska – tel. (22) 59 79 509,
 • Aleksandra Gołaszewska - tel. (22) 59 79 518,
 • Monika Kisiel – tel. (22) 59 79 220.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 kwietnia 2019 r.


Wyniki oceny formalnej

pobierzNabór ofert

Termin składania ofert wyznacza się od 21 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://www.witkac.pl/content/instrukcje/Instrukcja_tworzenia_konta_02_2018.pdf.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 21 stycznia do 12 lutego 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 14 lutego 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: od 25 do 29 marca 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 kwietnia 2019 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 30 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 3 oferty w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 100 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania
i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej:
•    Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, starszy specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
•    Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
•    Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
•    Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.
•    Kamila Kowalikowska-Stefens, tel. (22) 59 79 244, kierownik Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz