Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego pn. „Przystanek Relacje” - program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

28.01.2022

Termin zakończenia naboru

18.02.2022

Weryfikacja formalna

23.02.2022

Rozstrzygnięcie

29.03.2022

Numer: ES Ogłoszenie postępowania: 24.01.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 118/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2022 R. ZADAnia PUBLICZNego pn. „przystanek relacje”- program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego, wybranego w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  • Katarzyna Cyran, tel. 22 59 79 432, e-mail: katarzyna.cyran@mazovia.pl
  • Paweł Dopadko, tel. 22 59 79 421, e-mail: pawel.dopadko@mazovia.pl

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz


WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ OFERT

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2022 r. wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego pn. „Przystanek Relacje”- program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert.
Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 28 stycznia do 18 lutego 2022 r. 
Wyniki oceny formalnej: od 23 do 28 lutego 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 29 marca 2022 r. 
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 29 marca do 15 grudnia 2022 r.

Oferent może złożyć tylko 1 ofertę w konkursie.
Zleceniodawca pokryje 100 % finansowych kosztów realizacji zadania.
Zarząd Województwa Mazowieckiego dokona wyboru tylko jednej oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z nowymi „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.plw zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Katarzyna Cyran, tel. (22) 5979432, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji
  • Marzena Milewska, tel. (22) 5979422, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji
  • Agnieszka Siekierska, tel. (22) 5979442,  Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji
  • Paweł Dopadko, tel. (22) 5979421, Kierownik Biura ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz