Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

21.01.2019

Termin zakończenia naboru

12.02.2019

Weryfikacja formalna

01.04.2019

Rozstrzygnięcie

14.05.2019

Numer: KP Ogłoszenie postępowania: 15.01.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 72/16/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 641/45/19 z dnia 14 maja 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

W ramach konkursu złożono 402 oferty.
Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniło 17 ofert.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 385 ofert.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej. Dofinansowanie przyznano na realizację 121 zadań publicznych.

Z oferentami, którzy otrzymali dotację skontaktujemy się za pośrednictwem systemu Witkac.pl.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
(22) 59 79 509; (22) 59 79 518; (22) 59 79 220; (22) 59 79 530.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstzygnięcie konkursu

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie

pobierz

 


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacjęw 2019 r.zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
 
Wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu lub uchybienia formalnego oraz o możliwości, trybie i terminach składania i rozpatrywania uzupełnień, poprawiania ofert lub składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej, znajdują się w poniższym wykazie.
Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, w terminie do 12 kwietnia 2019 r., ma możliwość:
1)      złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnejw sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
2)      poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach kiedy:
a)      oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
b)      do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,
c)       oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
d)      oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.
O zachowaniu terminu decyduje data:
  • wprowadzenia poprawek w generatorze ofert,  
  • uzupełnienia brakujących podpisów (uzupełnień należy dokonać osobiście w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, III piętro, pokój 315 lub 319, w godzinach 8:00-16:00),
  • wpływu brakujących dokumentów do Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Jagiellońska 26, lub punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  • wpływu zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej do Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Jagiellońska 26, lub punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 
Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostaną włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.
 
Dodatkowych informacji udzielają:
Agata Kowalska – tel. (22) 59 79 509,
Aleksandra Gołaszewska - tel. (22) 59 79 518,
Monika Kisiel – tel. (22) 59 79 220.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14 maja 2019 r.
 
 

Wyniki oceny formalnej

pobierz


 

Ogłoszenie naboru ofert

Termin składania ofert wyznacza się od 21 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://www.witkac.pl/content/instrukcje/Instrukcja_tworzenia_konta_02_2018.pdf.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 21 stycznia do 12 lutego 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 14 lutego 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: od 1 do 6 kwietnia 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 maja 2019 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 40 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej:
• Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, starszy specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
• Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
• Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
• Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
• Kamila Kowalikowska-Stefens, tel. (22) 59 79 244, kierownik Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.
 


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz