Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zadanie pn. "Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

07.02.2022

Termin zakończenia naboru

28.02.2022

Weryfikacja formalna

07.03.2022

Rozstrzygnięcie

12.05.2022

Numer: RW Ogłoszenie postępowania: 24.01.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 110/288/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie pn. 1. "Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych".

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 667/319/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 1. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

W ramach konkursu złożono 75 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniło 14 ofert.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 61 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 22 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zawiera Załącznik nr 1 do uchwały.
Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

Oferenci, których oferta została wybrana zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umów.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 151; (22) 59 79 216, (22) 59 79 615.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu wraz z załącznikami 

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2022 r. zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zadanie 1. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, a więc w terminie od 9 marca 2022 r. do 15 marca 2022 r.
Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu;
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Agata Kowalczyk– tel. (22) 59 79 151,
  • Dominik Morawski – tel. (22) 59 79 615,
  • Marzena Wardzyńska – tel. (22) 59 79 216.

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdflink otwiera się w nowym oknie.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 7 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
Wyniki oceny formalnej: od 7 marca 2022 r. do 9 marca 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu:12 maja 2022 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 12 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 12 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z nowymi „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.plw zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  • Agata Kowalczyk, tel. (22) 59 79 151
  • Dominik Morawski, tel. (22) 59 79 615
  • Marzena Wardzyńska, tel. (22) 59 79 216

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz