Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2022 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego pn. ,,VeloMazovia – Północ – rowerowy szlak północnego Mazowsza”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

08.02.2022

Nabór ofert

04.03.2022

Ocena formalna

10.03.2022

Rozstrzygnięcie

05.04.2022

Data dodania: 08.04.2022 Numer: KP-BOM Termin składania: 11.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 195/294/22 z dnia 8 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadania publicznego w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

W ramach konkursu złożono 2 oferty.
Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 2 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 1 zadania publicznego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: Dagny Gątkowska - (22) 59 79 68

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Załącznik nr 1

pobierz

Załącznik nr 2

pobierz

Załącznik nr 3

pobierz


WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ OFERT

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „VeloMazovia – Północ – rowerowy szlak północnego Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. 

Wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem ofert złożonych w konkursie, znajdują się w poniższym wykazie. Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniają wymogi formalne. 

     Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl,dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf.
Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 11 lutego do 4 marca 2022 r.
Wyniki oceny formalnej: od 10 marca do 11 marca 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 5 kwietnia 2022 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 5 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 170 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawaniai rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają:

  • Dagny Gątkowska, tel. (22) 59 79 680, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, Starszy inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • Piotr Kudyba, tel. (22) 59 79 510, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • Agnieszka Łunkiewicz, tel. (22) 59 79 220, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • Karolina Grzegrzółka, tel. (22) 59 79 536, Kierownik w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz