Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

07.02.2019

Termin zakończenia naboru

07.03.2019

Weryfikacja formalna

22.03.2019

Rozstrzygnięcie

08.05.2019

Numer: RF Ogłoszenie postępowania: 29.01.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 125/21/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, w formie wspierania realizacji zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 584/43/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

W ramach konkursu złożono 8 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniły 2 oferty.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 6 ofert.

Dofinansowanie przyznano na realizację 5 zadań publicznych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 51 17 424; (22) 51 17 428.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstzygnięcie konkursu

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”


Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni (licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. od 23 do 29 marca 2019 r.) do:                                

 1. złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;                                
 2. poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników - w przypadkach kiedy:                              
 3. oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
 4. do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,
 5. oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami Statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
 6. oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego Statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.                           

O zachowaniu ww. terminu decyduje data:

 • wprowadzenia poprawek w generatorze ofert i złożenia wydrukowanego i podpisanego potwierdzenia tych zmian (z systemu należy wydrukować tylko ""Potwierdzenie złożenia oferty"" z nową sumą kontrolną),
 • data wpływu brakujących załączników (z informacją jakiej oferty dotyczą),
 • data wpływu zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej,
 • do Kancelarii Ogólnej lub punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 • data uzupełnienia brakujących podpisów (uzupełnień należy dokonać bezpośrednio na złożonej ofercie - w Wydziale Regionalnego Systemu Innowacji w godzinach 8:00-16:00 ).

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.                               
                               
Złożone zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.
                             
Oferenci, których zastrzeżenia zostaną negatywnie rozpatrzone, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnej oceny.

 


Wyniki oceny formalnej

pobierz


Ogłoszenie konkursu

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 7 lutego 2019 r. do 7 marca 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 11 marca 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: od 21 do 25 marca 2019 r.
Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 8 maja 2019 r.
Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 8 maja do 31 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Kwota dotacji na zadanie do 50 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce "Współpraca”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji UMWM:
• Sylwia Sztark, (22) 511 74 28, sylwia.sztark@mazovia.pl
• Edyta Dul - Pałaszewska, (22) 59 79 950, edyta.dul@mazovia.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.
 Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz