Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

08.02.2022

Nabór ofert

10.02.2022

Ocena formalna

08.03.2022

Rozstrzygnięcie

10.05.2022

Data dodania: 11.05.2022 Numer: MCPS Termin składania: 03.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 185/294/22 z dnia 8 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 723/320/22 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze “Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadania pn.:

  1. „Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”,
  2. „Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne u osób dorosłych”,
  3. „Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu”.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert z podziałem na zadania, stanowią odpowiednio załączniki nr 1-3 do uchwały.
Zestawienia ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych z podziałem na zadania, stanowią odpowiednio załączniki nr 4-6 do uchwały.
Listy rezerwowe z podziałem na zadania, stanowią odpowiednio załączniki nr 7-9 do uchwały.

Uchwała o ogłoszeniu konkurs

pobierz

Załącznik nr 1

pobierz

Załącznik nr 2

pobierz

Załącznik nr 3

pobierz

Załącznik nr 4

pobierz

Załącznik nr 5

pobierz

Załącznik nr 6

pobierz

Załącznik nr 7

pobierz

Załącznik nr 8

pobierz

Załącznik nr 9

pobierz


WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ OFERT

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 185/294/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2022 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Wyniki weryfikacji formalnej

 

pobierz

Wyniki weryfikacji formalnej

 

pobierz

Wyniki weryfikacji formalnej

 

pobierz


Nabór ofert

W obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” ogłasza się nabór na zadania:

  1. Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
  2. Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne u osób dorosłych.
  3. Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu.

Termin składania ofert od 10 lutego do 3 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod nr tel. 22 376 85 72, 22 376 85 73, 22 376 85 94.


 

Uchwała o ogłoszeniu konkurs

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz