Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

18.02.2022

Termin zakończenia naboru

11.03.2022

Weryfikacja formalna

16.03.2022

Rozstrzygnięcie

24.05.2022

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 15.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 216/295/22 z dnia 15 lutego 2022 r.ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, na zadania pn.:

  1.  „Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływania (baza programów rekomendowanych, prowadzona w ramach systemu opracowanego wspólnie przez KBPN, PARPA, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)”,
  2. „Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń abstynenckich na Mazowszu”,
  3. „Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA)”,
  4. „Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach”.
Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu


Zmiana rozstrzygnięcia konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1131/334/22 z dnia 5 lipca 2022 r. zmienił rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowią Załącznik nr 1 do uchwały. Listy rezerwowe ofert stanowią Załącznik nr 2 do uchwały. 

Uchwała o zmianie rozstrzygnięcia konkursu

pobierz

Załącznik nr 1

pobierz

Załącznik nr 2

pobierz


Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 830/325/22 z dnia 23 maja 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowią Załącznik nr 1 do uchwały. Zestawienia ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowią Załącznik nr 2 do uchwały. Listy rezerwowe ofert stanowią Załącznik nr 3 do uchwały. 

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Załącznik nr 1

pobierz

Załącznik nr 2

pobierz

Załącznik nr 3

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 216/295/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2022 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze "Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych".

Wyniki weryfikacji formalnej - zadanie 1

pobierz

Wyniki weryfikacji formalnej - zadanie 2

pobierz

Wyniki weryfikacji formalnej - zadanie 3

pobierz

Wyniki weryfikacji formalnej - zadanie 4

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mcps.com.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Nabór ofert: od 18 lutego do 11 marca 2022 r.

Wyniki oceny formalnej: od 16 do 18 marca 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: przewidywany termin - 24 maja 2022 r.

Termin realizacji zadania: 24 maja 2022 - 30 listopada 2022 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”

Dodatkowych informacji udzielają:

pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Profilaktyki Uzależnień – Biuro Edukacji Społecznej: tel. 22 376 85 76, tel. 22 376 85 78, tel. 22 376 85 79, tel. 22 376 85 80, tel. 22 376 85 81.

 


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz