Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

12.01.2023

Termin zakończenia naboru

03.02.2023

Weryfikacja formalna

10.02.2023

Rozstrzygnięcie

18.04.2023

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 10.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 70/379/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w latach 2023–2025 w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”,w formie wsparcia realizacji zadań pn.:

 • „Na wakacje po uśmiech – wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji”,
 • „Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności”,
 • „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej”,
 • „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki selektywnej”,
 • „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki wskazującej”,
 • „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)”,
 • „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA)”,
 • „Wspieranie realizacji programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach”,
 • „Wspieranie realizacji programów promujących zdrowy styl życia bez uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń abstynenckich”,
 • „Wspieranie realizacji programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób współuzależnionych”,
 • „Wspieranie realizacji programów edukacyjnych na rzecz ograniczenia przemocy w rodzinie, w związku z nadużywaniem alkoholu”,
 • „Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie, w związku z nadużywaniem alkoholu”,
 • „Kuźnia Kreatywności – wspieranie realizacji programów wzmacniających proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych, w oparciu o ideę twórczej pedagogiki”,
 • „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”.
Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 639/402/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”.

W ramach otwartego konkursu ofert złożono 294 ofert.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 280 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 101 zadań publicznych.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, a podmiotem, który otrzymał dotację.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Profilaktyki Uzależnień – Biuro Edukacji Społecznej pod nr. tel.: 22 376 85 75, 22 376 85 76, 22 376 85 79 oraz 22 376 85 80.


 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz


Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz


Załącznik nr 3 do uchwały

pobierz

 

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023-2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze "Profilaktyka uzależnień".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125;

 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
 3. za pomocą platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.


Zadanie 1 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Zadanie 2 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


 Zadanie 3 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Zadanie 4 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Zadanie 5 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Zadanie 6 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Zadanie 7 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Zadanie 8 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Zadanie 9 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Zadanie 10 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Zadanie 11 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Zadanie 12 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Zadanie 13 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Zadanie 14 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl. Generator uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Nabór ofert: od 12 stycznia do 3 lutego 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 8 do 10 lutego 2023 r.Rozstrzygnięcie konkursu: przewidywany termin do 18 kwietnia 2023 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę na każde z zadań konkursowych.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkurs Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Profilaktyki Uzależnień – Biuro Edukacji Społecznej pod nr. tel.: 22 376 85 75, 22 376 85 76, 22 376 85 79 oraz 22 376 85 80.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz