Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2)”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w formie powierzenia realizacji zadania


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

25.02.2022

Termin zakończenia naboru

18.03.2022

Weryfikacja formalna

24.03.2022

Rozstrzygnięcie

12.04.2022

Numer: KP-BOM Ogłoszenie postępowania: 21.02.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 232/296/22 z dnia 21 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2)”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 587/314/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2)”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

W ramach konkursu złożono 4 oferty.
Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 4 ofert.
Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej. Dofinansowanie przyznano na realizację 1 zadania publicznego.

Z oferentem, który otrzymał dotację skontaktujemy się za pośrednictwem systemu Witkac.pl.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
Agata Kowalska - (22) 59 79 509

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik 

pobierz

 Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 2)”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
Wyniki weryfikacji formalnej, ze wskazaniem ofert złożonych w konkursie, znajdują się w poniższym wykazie.

Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniają wymogi formalne. 

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 25 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r.
Wyniki oceny formalnej: od 24 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 12 kwietnia 2022 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 12 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”, które zamieszczone są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz