Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

13.02.2019

Termin zakończenia naboru

06.03.2019

Weryfikacja formalna

15.03.2019

Rozstrzygnięcie

15.05.2019

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 12.03.2019

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 181/24/19 z 12 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalnośćna rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej, w formie wsparcia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - zadanie "Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej".

W dniu 20 maja 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 668/46/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - zadanie: "Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej", realizowanego na podstawie umów 3-letnich, poprzez dokonanie wyboru najlepszych ofert oraz udzielenie dotacji na jego realizację.

W ramach konkursu złożono łącznie 9 ofert na realizację powyższego zadania publicznego. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej wszystkich 9 ofert. Przyznano dofinansowanie na realizację zadań publicznych.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstzygnięcie konkursu

pobierz

 


Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Wszystkie oferty zostały ocenione pozytywnie formalnie.

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Termin składania ofert wyznacza się od 13 lutego 2019 r. do 6 marca 2019 r.

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach:
•    osobiście w godzinach: 8.00-16.00 (w dniu 6 marca 2019 r. do godziny 16.00) w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro;
•    za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: "Konkurs ofert EKONOMIA SPOŁECZNA”;
•    o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej za wyjątkiem składania oferty za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, kiedy decyduje data stempla pocztowego lub data nadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 maja 2019 r.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych: Aneta Sępka - (22) 622 42 32 w. 46, aneta.sepka@mcps-efs.pl, Elwira Ociepka-Owczarek - (22) 622 42 32 w. 46, elwira.ociepka@mcps-efs.pl
 


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz