Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” na zadania pn.: „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” oraz „Wdrożenie młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza"


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

24.01.2023

Nabór ofert

31.01.2023

Ocena formalna

16.03.2023

Rozstrzygnięcie

13.06.2023

Data dodania: 28.06.2023 Numer: OR-BP Termin składania: 12.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 111/382/23 z 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w formie wsparcia realizacji zadań pn.: „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” oraz „Wdrożenie młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1128/419/23 z 27 czerwca 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, zadanie pn. „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” oraz „Wdrożenie młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza”.

W ramach konkursu zostało złożonych 138 ofert.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 85 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 31 zadań publicznych.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 309, (22) 59 79 217 lub (22) 59 79 308

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz


UWAGA!

Departament Organizacji – Biuro Bezpieczeństwa Publicznego informuje, że przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne", na realizację zadań publicznych pn. "Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” oraz „Wdrożenie młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza” zostaje wydłużony do 4 lipca 2023 roku.
Oferty, które zakwalifikują się do dofinansowania będą odblokowane w systemie Witkac.pl w celu aktualizacji terminu początkowego realizacji zadania publicznego.


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”, zadanie pn. "Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa" oraz "Wdrożenie młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej.
Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu [1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. 

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 31 stycznia do 21 lutego 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 10 do 16 marca 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 13 czerwca 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 czerwca do 15 grudnia 2023 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi dla zadania nr 1 - 25 000,00 zł, dla zadania nr 2– 40 000,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Organizacji - Biura Bezpieczeństwa Publicznego

  • Przemysław Góralski, tel. (22) 59 79 309
  • Marta Grędzicka, tel. (22) 59 79 217
  • Joanna Molska, tel. (22) 59 79 308
  • Anna Ochalska, tel. (22) 59 79 219

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz