Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”, zadanie pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

15.04.2022

Termin zakończenia naboru

06.05.2022

Weryfikacja formalna

27.05.2022

Rozstrzygnięcie

28.06.2022

Numer: KP Ogłoszenie postępowania: 05.04.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 513/313/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”, zadanie pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1098/333/22 z dnia 28 czerwca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”, zadanie pn.: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

W ramach konkursu złożono siedem ofert.
Wymogi formalne spełniły wszystkie złożone oferty.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej siedmiu ofert.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert 

Wyniki, ze wskazaniem ofert złożonych w konkursie, znajdują się w poniższym wykazie.
Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniają wymogi formalne.

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert 

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl

Nie jest wymagane składanie wersji papierowej oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 15 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r.

W okresie między dniem 16 maja 2022 r. a dniem 27 maja 2022 r. na stronie internetowej dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert” oraz w generatorze ofert konkursowych zostaną zamieszczone wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu oraz informacja o możliwości, trybie i terminach składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 28 czerwca 2022 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 28 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w formie powierzenia realizacji zadania.
W ramach zadania przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty.
Oferent może złożyć jedną ofertę w konkursie.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania)
Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3   ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”, które odnajdą Państwo na stronie: dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert” – „Zasady przyz. dotacji”.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki:

  • Bartłomiej Modrzewski, tel. (22) 59 79 159

 Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

 Ogłoszenie konkursowe

pobierz