Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

05.05.2022

Termin zakończenia naboru

25.05.2022

Weryfikacja formalna

10.06.2022

Rozstrzygnięcie

05.07.2022

Numer: PZ Ogłoszenie postępowania: 04.05.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 685/319/22 z dnia 4 maja 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Konkurs dotyczy realizacji zadania pn.: Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym. Zostanie on przeprowadzony w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Opis konkursu


 

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1123/334/22 z dnia 5 lipca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - zadanie: "Działania edukacyjne i informacyjne z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym"

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 12 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 7 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zawiera Załącznik nr 1 do uchwały.
Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.
Listę rezerwową ofert zawiera Załącznik nr 3 do uchwały.

Oferenci, których oferta została wybrana zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub w formie elektronicznej poprzez system Witkac.pl i/lub pocztę elektroniczną, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umów.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 59 79 480, 22 59 79 091

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

  Załącznik nr 1

pobierz

  Załącznik nr 2

pobierz

  Załącznik nr 3

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

 Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładką „Zasady przyznawania dotacji”.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od dnia 05 maja 2022 r. do dnia 25 maja 2022 r.

Wyniki oceny formalnej: od 26 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 05 lipca 2022 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od momentu przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31.12.2022 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydział Gospodarki Odpadami, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych:

  • Beata Krzemińska-Borzyńska - (22) 59 79 480;
  • Anna Sobolewska – (22) 59 79 091

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogloszenie konkursowe

pobierz