Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

12.05.2022

Termin zakończenia naboru

01.06.2022

Weryfikacja formalna

10.06.2022

Rozstrzygnięcie

05.07.2022

Numer: KP Ogłoszenie postępowania: 10.05.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 709/320/22 z dnia 10 maja 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Unieważnienie otwartego konkursu ofert 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1135/334/22 z dnia 5 lipca 2022 r. unieważnił otwarty konkurs na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Oferta, która została złożona w otwartym konkursie ofert nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu konkursowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

Agnieszka Łunkiewicz (22) 59 79 220; 

 Uchwała unieważniająca

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem oferty złożonej w konkursie, znajduje się w poniższym wykazie. Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniają wymogi formalne.

 Wynik weryfikacji formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 12 maja do 1 czerwca 2022 r.
Wyniki oceny formalnej: od 9 czerwca do 10 czerwca 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 5 lipca 2022 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 5 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”, które zamieszczone są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

 Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

 Ogłoszenie konkursowe

pobierz