Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", zadanie pn. "Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

22.06.2022

Termin zakończenia naboru

13.07.2022

Weryfikacja formalna

22.07.2022

Rozstrzygnięcie

30.08.2022

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 14.06.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1006/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", na zadanie pn. "Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia" w formie powierzenia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1351/346/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizacje w latach 2022-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", zadanie pn.: "Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia".

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zawiera Załącznik nr 1 do uchwały.
Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.
Listy rezerwowe ofert stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1

pobierz

 Załącznik nr 2

pobierz

 Załącznik nr 3

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2022-2024 r. w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie: “Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia”.

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert 

Sposób składania ofert 

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mcps.com.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Oferent może złożyć nie więcej niż jedną oferty w konkursie.

Maksymalna kwota dofinansowania dla 1 oferty (dotyczy również oferty wspólnej) wynosi:

1) w roku 2022 - 155 685 zł;

2) w roku 2023 - 133 400 zł;

3) w roku 2024 - 140 600 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanymi na stronie internetowej dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.

Najważniejsze terminy 

Składanie ofert: od 22 czerwca do 13 lipca 2022 r.
Wyniki oceny formalnej: od 20 do 22 lipca 2022 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcie konkursu: do 30 sierpnia 2022 r.   
Termin realizacji zadania: od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2024 r.

Dodatkowych informacji udzielają: 

Pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, nr tel.: 22 376 85 88, 22 376 85 96.

 Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

 Ogłoszenie konkursowe 

pobierz