Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

12.02.2019

Nabór ofert

14.02.2019

Ocena formalna

22.03.2019

Rozstrzygnięcie

14.05.2019

Data dodania: 16.05.2019 Numer: PE Termin składania: 08.03.2019

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 636/45/19 z dnia 14 maja 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.

W ramach konkursu złożono 31 ofert.

Ostatecznie wymogów formalnych nie spełniło 4 ofert.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 27 ofert.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej. Dofinansowanie przyznano na realizację 17 zadań publicznych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 058; (22) 59 79 057.
 

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstzygnięcie konkursu

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie

pobierz

 


Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni (licząc od dnia następującego po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj do 29.03.2019 r.) do:                                

 1. złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;                                
 2. poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników - w przypadkach kiedy:                              
 • oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
 • do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,
 • oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami Statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
 • oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego Statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.                           

O zachowaniu ww. terminu decyduje data:

 • wprowadzenia poprawek w generatorze ofert i złożenia wydrukowanego i podpisanego potwierdzenia tych zmian (z systemu należy wydrukować tylko ""Potwierdzenie złożenia oferty"" z nową sumą kontrolną),
 • data wpływu brakujących załączników (z informacją jakiej oferty dotyczą),
 • data wpływu zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej,
 • do Kancelarii Ogólnej lub punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
 • data uzupełnienia brakujących podpisów (uzupełnień należy dokonać bezpośrednio na złożonej ofercie - w Biurze Sportu, ul. Brechta 3, pokój 618, w godzinach 8:00-16:00 ).

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.                               
                               
Złożone zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.
                             
Oferenci, których zastrzeżenia zostaną negatywnie rozpatrzone, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnej oceny.

 


Wyniki oceny formalnej - Zadanie 1

pobierz


Wyniki oceny formalnej - Zadanie 2

pobierz

 

 

Termin składania ofert wyznacza się od 15 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://www.witkac.pl/content/instrukcje/Instrukcja_tworzenia_konta_02_2018.pdf
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 15 lutego do 8 marca 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 13 marca 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: do 22 marca 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 maja 2019 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania
i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody:
• Paweł Szcześniak – inspektor w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, tel: 22 59 79 058,
• Magdalena Szefer – inspektor w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, tel: 22 59 79 057.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz