Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2024”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

07.10.2022

Termin zakończenia naboru

28.10.2022

Weryfikacja formalna

08.11.2022

Rozstrzygnięcie

30.11.2022

Numer: OR-OP-V Ogłoszenie postępowania: 04.10.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1517/352/22 z dnia 4 października 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2022-2024 w obszarze współpracy „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w formie powierzenia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1805/365/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2022-2024 w obszarze współpracy „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” w formie powierzenia realizacji zadania.

W ramach konkursu złożona została jedna oferta, która spełniła wymogi formalne.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie ww. ofertę. W wyniku oceny oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów wymaganej do przyznania dofinansowania.
W związku z powyższym konkurs został unieważniony.

 Uchwała

pobierz

 

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2022-2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” pn.: „Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych –  funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2024”.

Wyniki weryfikacji formalnej, ze wskazaniem ofert złożonych w konkursie, znajdują się w poniższym wykazie. Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniają wymogi formalne.

Dodatkowych informacji udzielają:

Wyniki weryfikacji formanej ofert

pobierz


Nabór ofert

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu.  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:

Składanie ofert: od 7 do 28 października 2022 r. 
Wyniki oceny formalnej: od 2 do 8 listopada 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 listopada 2022 r. 

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi w: 2022 r. – 33 000,00 zł, 2023 r. – 33 500,00 zł, 2024 r. – 33 500,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z nowymi „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.plw zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i Dostępności:

 

Uchwała

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz