Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

19.01.2023

Termin zakończenia naboru

09.02.2023

Weryfikacja formalna

17.02.2023

Rozstrzygnięcie

25.04.2023

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 16.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 92/380/23 z dnia 16 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia, zadania pn.:

1) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę;
2) Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 707/403/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadania pn.:

  1. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę”;
  2. „Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie”.

W ramach konkursu złożono 59 ofert.
3 oferty nie spełniły wymogów formalnych a 2 oferty nie spełniły minimalnego progu punktowego.
W oparciu o przyznaną punktację (minimalny próg określony w ogłoszeniu konkursowym wynosił 60 punktów) do dofinansowania wybrano 14 ofert.

Kontakt z oferentami zostanie podjęty za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w ofercie.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej a podmiotem, który otrzymał dotację.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adresy mailowe:

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 3 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 4 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 5 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 6 do uchwały

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadania pn.:
1) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę;
2) Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie: https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 Zadanie 1 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


 Zadanie 2 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mcps.com.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 19 stycznia do 9 lutego 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 14 do 17 lutego 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: przewidywany termin do 25 kwietnia 2023 r.   
Termin realizacji zadania: od 25 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowe informacje

Pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Programów Społecznych, tel. 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 85 73.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz