Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”, zadanie pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

10.01.2023

Termin zakończenia naboru

31.01.2023

Weryfikacja formalna

15.02.2023

Rozstrzygnięcie

28.03.2023

Numer: OR-BP Ogłoszenie postępowania: 03.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 6/377/23 z 3 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” w formie wsparcia realizacji zadania pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ratownictwo i ochrona ludności

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 557/400/23 z dnia 11 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”, zadanie pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego”.

W ramach konkursu złożono 14 ofert.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 13 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 13 zadań publicznych.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 309, (22) 59 79 217 lub (22) 59 79 308.


 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz


Komunikat

Departament Organizacji – Biuro Bezpieczeństwa Publicznego informuje, że przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności", na realizację zadania publicznego pn. "Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego" zostaje wydłużony do 18 kwietnia 2023 roku.
Oferty, które zakwalifikują się do dofinansowania będą odblokowane w systemie Witkac.pl w celu aktualizacji terminu początkowego realizacji zadania publicznego.  


WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ OFERT

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w Województwie Mazowieckim w 2023 roku zadań publicznych w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”, zadanie pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu [1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 10 do 31 stycznia 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 13 do 15 lutego 2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 marca 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: do 15 grudnia 2023 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 110 000,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanym na stronie internetowej dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

  • Przemysław Góralski, tel.: (22) 59 79 309,
  • Marta Grędzicka, tel.: (22) 59 79 217,
  • Joanna Molska, tel.: (22) 59 79 308,
  • Anna Ochalska, tel.: (22) 59 79 219.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz