Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

17.01.2023

Termin zakończenia naboru

13.02.2023

Weryfikacja formalna

20.02.2023

Rozstrzygnięcie

14.04.2023

Numer: RF Ogłoszenie postępowania: 10.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 75/379//23 z 10 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Opis konkursu


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 502/395/23 z dnia 27 marca 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.

W ramach konkursu złożono 4 oferty. Oferty te spełniły wymogi formalne.
Wymogi merytoryczne spełniły 3 oferty (minimalny próg określony w ogłoszeniu konkursowym wynosił 70 punktów).
W oparciu o przyznaną punktację do dofinansowania wybrano 1 ofertę.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 
 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 
 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz

 
 Załącznik nr 3 do uchwały

pobierz

 

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ OFERT

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2023 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. "Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.

Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz


Zmiany w uchwale

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 156/382/23 z 24 stycznia 2023 r.przyjął zmieniającą uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadania pn.: „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”

Uchwała zmieniająca uchwałę o ogłoszeniu konkursu

pobierz

 

Zmienione ogłoszenie konkursowe

pobierz

 
 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. 

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 17 stycznia do 13 lutego 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 14 do 20 lutego 2023 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 kwietnia 2023 r. 
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 1 000 000,00 zł (500 000,00 zł w 2023 r. i 500 000,00 zł w 2024 r.).

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz