Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego pn. "Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego – Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze!"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

20.01.2023

Termin zakończenia naboru

10.02.2023

Weryfikacja formalna

17.02.2023

Rozstrzygnięcie

24.03.2023

Numer: RW-BOM Ogłoszenie postępowania: 03.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 48/377/23 z 3 stycznia 2023 r ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego – Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze!” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego 

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 430/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego – Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze!” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

W ramach konkursu złożono 2 oferty. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 2 oferty. Do dofinansowania została wybrana 1 oferta (zgodnie z ogłoszeniem konkursowym), natomiast 1 oferta została wpisana na listę rezerwową.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel.: (22) 59 79 151, (22) 59 79 216, (22) 59 79 615.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do Uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do Uchwały

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego – Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze!” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. 

 Wyniki weryfkacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. 
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 20 stycznia do 10 lutego 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 15 do 17 lutego 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 24 marca 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: do 17 listopada 2023 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają

  • Agata Kowalczyk, tel.: (22) 59 79 151
  • Monika Piskorska, tel.: (22) 59 79 615
  • Marzena Wardzyńska, tel.: (22) 59 79 216

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz