Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - polityka senioralna


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

25.03.2021

Termin zakończenia naboru

16.04.2021

Weryfikacja formalna

23.04.2021

Rozstrzygnięcie

01.06.2021

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 23.03.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 433/217/21 z dnia 23 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie powierzenia realizacji zadań.


 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

1 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 845/234/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – w formie powierzenia realizacji poniższych zadań:

1) Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną;
2) Partycypacja seniorów w życiu społecznym;
3) Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek;
4) Bony społeczne dla seniorów;
5) Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów;
6) Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej w plikach do pobrania.

 

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


 Załącznik nr 1 - Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności 
 i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną

pobierz


 Załącznik nr 2 - Partycypacja seniorów w życiu społecznym

pobierz


 Załącznik nr 3 - Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek

pobierz


 Załącznik nr 4 - Bony społeczne dla seniorów

pobierz


 Załącznik nr 5 - Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów

pobierz


 Załącznik nr 6 - Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 433/217/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 marca 2021 r. otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden  z wymienionych niżej sposobów:

 1.  osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa I piętro, pokój nr 125a; 
 2.  za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania
 3.   za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/epuap/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 Zadanie 1 - Wyniki oceny formalnej

pobierz

 Zadanie 2 - Wyniki oceny formalnej

pobierz

 Zadanie 3 - Wyniki oceny formalnej

pobierz

 Zadanie 4 - Wyniki oceny formalnej

pobierz

 Zadanie 5 - Wyniki oceny formalnej

pobierz

 Zadanie 6 - Wyniki oceny formalnej

pobierz


Nabór ofert

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 1. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną
  – kwota 1 019 127 zł w 2021 r.;
 2. Partycypacja seniorów w życiu społecznym
  – kwota 100 000 zł w 2021 r., 100 000 zł w 2022 r., 100 000 zł w 2023 r.;
 3. Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek
  – kwota 300 000 zł w 2021 r., 300 000 zł w 2022 r., 300 000 zł w 2023 r.;
 4. Bony społeczne dla seniorów
  – kwota 300 000 zł w 2021 r., 300 000 zł w 2022 r., 300 000 zł w 2023 r.;
 5. Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów
  – kwota 100 000 zł w 2021 r., 100 000 zł w 2022 r., 100 000 zł w 2023 r.;
 6. Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów
  – kwota 300 000 zł w 2021 r., 300 000 zł w 2022 r., 300 000 zł w 2023 r.

Termin składania ofert wyznacza się od 25 marca do 16 kwietnia 2021 r. – o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data złożenia oferty w serwisie Witkac.pl. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oświadczenie o wycofaniu oferty.

Oferent może złożyć nie więcej niż 3 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej, nr tel.: 22 376 85 09, 22 376 85 10.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz