Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.), tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - Polityka Senioralna


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

19.02.2019

Nabór ofert

26.02.2019

Ocena formalna

19.03.2019

Rozstrzygnięcie

21.05.2019

Data dodania: 21.05.2019 Numer: MCPS Termin składania: 19.03.2019

Konkurs ofert w obszarze  „Działalność  na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

W dniu 20 maja 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 671/46/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstzygnięcie konkursu - zadanie 1

pobierz

Rozstzygnięcie konkursu - zadanie 2

pobierz

Rozstzygnięcie konkursu - zadanie 3

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie

pobierz

 


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”:

 1. „Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”;
 2. „Partycypacja osób starszych w życiu społecznym”;
 3. „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek”.

Wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu lub uchybienia formalnego oraz o możliwości, trybie i terminach składania i rozpatrywania uzupełnień, poprawiania ofert lub składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej, znajdują się w poniższym wykazie.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, w terminie do 11 kwietnia 2019 r. do godz. 16:00, ma możliwość:

 • złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
 • poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach kiedy
  • oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione;
  • do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;
  • oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru);
  • oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

O zachowaniu terminu decyduje data:

 • wprowadzenia poprawek w generatorze ofert,
 • uzupełnienia brakujących podpisów (uzupełnień należy dokonać osobiście w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie , ul. Nowogrodzka 62A, VI piętro, pokój 620, w godzinach 8:00-16:00),
 • wpływu brakujących dokumentów do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62A,
 • wpływu zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w warszawie, ul. Nowogrodzka 62A.

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostaną włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.

Dodatkowych informacji udzielają:

 •     Martyna Popławska – tel. (22) 622-33-06, wew.43,
 •     Jolanta Musiałczyk - tel. (22) 622-33-06, wew.43.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 21 maja 2019 r.

 

 


Zadanie nr 1

pobierz


Zadanie nr 2

pobierz


Zadanie nr 3

pobierz

 

Ogłoszenie naboru ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 217/25/19 z dnia 18 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie wsparcia realizacji zadań:

1) Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną
2) Partycypacja osób starszych w życiu społecznym
3) Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 26 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie 22 marca 2019 r.:
1) osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro, z dopiskiem na kopercie: "Konkurs ofert POLITYKA SENIORALNA – zadanie nr …";
2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: "Konkurs ofert POLITYKA SENIORALNA – zadanie nr …";
3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 21 maja 2019 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 43.
 

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz