Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. "Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

14.01.2023

Termin zakończenia naboru

06.02.2023

Weryfikacja formalna

14.02.2023

Rozstrzygnięcie

31.03.2023

Numer: RF Ogłoszenie postępowania: 10.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 73/379/23z dnia 10 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. "Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania"

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 435/392/23 z dnia 21 marca 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.

W ramach konkursu złożono 4 oferty. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne.
W oparciu o przyznaną punktację (minimalny próg określony w ogłoszeniu konkursowym wynosił 60 punktów) do dofinansowania wybrano 3 oferty. Jedna z ofert nie uzyskała minimalnego progu określonego w ogłoszeniu konkursowym.

Kontakt z oferentami zostanie podjęty za pośrednictwem strony Witkac.pl oraz na wskazane adresy e-mail.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowach zawartych pomiędzy województwem a podmiotami, które otrzymały dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 

 Uchwała rozstrzygająca otwarty konkurs ofert

pobierz

 

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz

 

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie – „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.

Wszystkie oferty złożone w konkursie spełniły wymogi formalne.

 

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz

 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 14 stycznia do 6 lutego 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 7 do 14 lutego 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 31 marca 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r.

Dopuszcza się, aby jeden podmiot złożył maksymalnie dwie oferty dotyczące przedsięwzięć w dwóch podregionach; w przypadku składania dwóch ofert przez dany podmiot, jedna z ofert musi być ofertą w partnerstwie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 60 000,00 zł.

Oferty mogą zostać złożone w partnerstwie co najmniej 2 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy czym uczestnikiem partnerstwa musi być przynajmniej jeden podmiot z podregionu, którego dotyczy oferta.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz