Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

26.01.2023

Termin zakończenia naboru

16.02.2023

Weryfikacja formalna

24.02.2023

Rozstrzygnięcie

25.04.2023

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 24.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 124/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadań pn.:

 1. „Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”;
 2. „Działalność na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”;
 3. „Z Alzheimerem na co dzień – pomocna dłoń dla osób chorujących oraz ich rodzin”.
Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 706/403/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadania pn.:

 1. „Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”,
 2. „Działalność na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”,
 3. „Z Alzheimerem na co dzień – pomocna dłoń dla osób chorujących oraz ich rodzin”.

W ramach konkursu złożono 73 oferty.
9 ofert nie spełniło wymogów formalnych, a 9 ofert nie spełniło minimalnego progu punktowego.
W oparciu o przyznaną punktację (minimalny próg określony w ogłoszeniu konkursowym wynosił 60 punktów) do dofinansowania wybrano 16 ofert.

Kontakt z oferentami zostanie podjęty za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w ofercie.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej a podmiotem, który otrzymał dotację.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adresy mailowe:

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu 

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały 

pobierz

  Załącznik nr 2 do uchwały 

pobierz

 Załącznik nr 3 do uchwały 

pobierz

 Załącznik nr 4 do uchwały 

pobierz

  Załącznik nr 5 do uchwały 

pobierz

 Załącznik nr 6 do uchwały 

pobierz

 Załącznik nr 7 do uchwały 

pobierz

  Załącznik nr 8 do uchwały 

pobierz

 Załącznik nr 9 do uchwały 

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023-2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadań pn.:

 1. „Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”,

 2. „Działalność na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”,

 3. „Z Alzheimerem na co dzień – pomocna dłoń dla osób chorujących oraz ich rodzin”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125;

 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
 3. za pomocą platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Zadanie 1 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz

Zadanie 2 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz

 Zadanie 3 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mazovia.pl.Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 26 stycznia do 16 lutego 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 21 do 24 lutego 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 25 kwietnia 2023 r. 
Termin realizacji zadania: od 25 kwietnia do 30 listopada 2023 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi:
1) dla zadania nr 1 – 150 000 zł;
2) dla zadania nr 2 – 250 000 zł;
3) dla zadania nr 3 – 70 000 zł.
 
Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl– zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

Pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Programów Społecznych, tel. 22 376 85 71, 22 376 85 72 oraz 22 376 85 73.
 

Uchwała o ogłoszeniu konkurs

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz