Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „Zrozumieć Świat przez Doświadczenia – Edycja 3”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

27.01.2023

Termin zakończenia naboru

17.02.2023

Weryfikacja formalna

01.03.2023

Rozstrzygnięcie

28.03.2023

Numer: ES Ogłoszenie postępowania: 24.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 142/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 537/398/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Zrozumieć Świat przez Doświadczenia – Edycja 3” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

W ramach konkursu została złożona 1 oferta, która spełniła wymogi formalne.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej ww. oferty.
Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie złożonej ofercie.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wyniku konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:


 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik do uchwały

pobierz


Wyniki weryikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2023 roku wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego pn. „Zrozumieć Świat przez Doświadczenia – Edycja 3”.

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz

 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. 

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 27 stycznia do 17 lutego 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 23 lutego do 1 marca 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 28 marca 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 28 marca do 15 grudnia 2023 r.

Oferent może złożyć tylko 1 ofertę w konkursie.

Zleceniodawca pokryje 100 % finansowych kosztów realizacji zadania.

Zarząd Województwa Mazowieckiego dokona wyboru tylko jednej oferty.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają

  • Katarzyna Cyran - tel. (22) 59 79 432
  • Małgorzata Wodyczko - tel. (22) 59 79 442
  • Paweł Dopadko - Kierownik Biura, tel. (22) 59 79 421
     

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz