Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „MMA dla najmłodszych czyli Mazowiecka Mała Akademia”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

27.01.2023

Termin zakończenia naboru

17.02.2023

Weryfikacja formalna

01.03.2023

Rozstrzygnięcie

28.03.2023

Numer: ES Ogłoszenie postępowania: 24.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 133/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa mazowieckiego w formie powierzania realizacji zadań.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 532/398/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „MMA dla najmłodszych czyli Mazowiecka Mała Akademia” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

W ramach konkursu została złożona 1 oferta, która spełniła wymogi formalne.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej ww. oferty.
Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dofinansowanie dla złożonej oferty.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wyniku konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:


 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik do uchwały

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2023 roku wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego pn. „MMA dla najmłodszych czyli Mazowiecka Mała Akademia”.

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. 

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 27 stycznia do 17 lutego 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 23 lutego do 1 marca 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 28 marca 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 28 marca do 15 grudnia 2023 r.

Oferent może złożyć tylko 1 ofertę w konkursie.

Zleceniodawca pokryje 100 % finansowych kosztów realizacji zadania.

Zarząd Województwa Mazowieckiego dokona wyboru tylko jednej oferty.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają

  • Katarzyna Cyran - tel. (22) 59 79 432
  • Małgorzata Wodyczko - tel. (22) 59 79 442
  • Paweł Dopadko - Kierownik Biura, tel. (22) 59 79 421
     

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz