Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

24.01.2023

Nabór ofert

30.01.2023

Ocena formalna

03.03.2023

Rozstrzygnięcie

31.03.2023

Data dodania: 27.02.2023 Numer: ES Termin składania: 20.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 140/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

 

 

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Na realizację zadania publicznego wybranego do realizacji w 2023 roku pn.: „Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania”w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęła 1 oferta, która spełnia wszystkie kryteria formalne.

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz

 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. 

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 30 stycznia do 20 lutego 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 27 lutego do 3 marca 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 31 marca 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 31 marca do 15 grudnia 2023 r.

Oferent może złożyć tylko 1 ofertę w konkursie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego dokona wyboru tylko jednej oferty.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji pracownicy Biura Sportu

  • Bartłomiej Wasilewski – tel. (22) 59 79 436
  • Włodzimierz Figarski - Kierownik Biura Sportu, tel. (22) 59 79 414

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz