Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

27.01.2023

Termin zakończenia naboru

20.02.2023

Weryfikacja formalna

28.02.2023

Rozstrzygnięcie

18.04.2023

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 24.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 126/382/23 z dnia 24 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn."Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną" oraz zadanie pn.: „Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich” w formie powierzenia.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 710/403/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną" oraz zadanie pn.: „Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich”.

W ramach otwartego konkursu ofert złożono 232 oferty.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 197 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 84 zadań publicznych.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, a podmiotem, który otrzymał dotację.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej pod nr tel.: 22 376 85 09, 22 376 85 10.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 3 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 4 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 5 do uchwały

pobierz


Sprostowanie wyników weryfikacji formalnej ofert

Sprostowanie wyników weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”:

Zadanie 1 pn.: "Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną",
Zadanie 2 pn.: "Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich".

 Zadanie 1 _ Wyniki weryfikacji formalnej ofert_sprostowanie

pobierz

 Zadanie 2 _ Wyniki weryfikacji formalnej ofert_sprostowanie

pobierz

 

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”:

Zadanie 1 pn.: "Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną",
Zadanie 2 pn.: "Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w godzinach: 8.00 -16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia  zastrzeżenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.


 Zadanie 1 _ Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz

 Zadanie 2 _ Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz

 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mazovia.pl.Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 27 stycznia do 20 lutego 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 21 do 28 lutego 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 18 kwietnia 2023 r. 
Termin realizacji zadania: od 18 kwietnia do 15 grudnia 2023 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę na każde z zadań konkursowych.
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty (dotyczy również oferty wspólnej) wynosi:
1) dla zadania nr 1 - 50 000 zł;
2) dla zadania nr 2 - 10 000 zł.
 
Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl– zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

Pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej, tel. 22 376 85 09, 22 376 85 10
 

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz