Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

05.01.2023

Termin zakończenia naboru

26.01.2023

Weryfikacja formalna

10.02.2023

Rozstrzygnięcie

04.04.2023

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 03.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 3/377/23 z dnia 3 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023-2025 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadań pn.:

1) „Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”;
2) „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 480/395/23 z dnia 27 marca 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", zadania pn.:

  1. "Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera";
  2. "Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera".

W ramach konkursu złożono 20 ofert. Dwie z ofert nie spełniły wymogów formalnych a jedna oferta nie spełniła minimalnego progu punktowego.
W oparciu o przyznaną punktację (minimalny próg określony w ogłoszeniu konkursowym wynosił 60 punktów) do dofinansowania wybrano 12 ofert.

Kontakt z oferentami zostanie podjęty za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w ofercie.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej a podmiotem, który otrzymał dotację.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adresy mailowe:

 

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 3 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 4 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 5 do uchwały

pobierz


WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ OFERT

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023-2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadań pn.:
1) „Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”;
2) „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”.

Oferty niespełniające kryteriów formalnych nie będą rekomendowane Zarządowi do udzielenia dofinansowania.

 Zadanie 1 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz

 Zadanie 2 - Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mazovia.pl.Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu.W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 5 do 26 stycznia 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 7 do 10 lutego 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 25 kwietnia 2023 r. 
Termin realizacji zadania: od 4 kwietnia do 30 listopada 2025 r.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl– zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

Pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Programów Społecznych, tel. 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 85 73.
 

Uchwała o ogłoszeniu konkurs

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz