Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2023 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 3)”


Etapy postępowania:

Ogłoszenie postępowania

07.02.2023

Nabór ofert

10.02.2023

Ocena formalna

10.03.2023

Rozstrzygnięcie

18.04.2023

Data dodania: 09.03.2023 Numer: KP-BOM Termin składania: 03.03.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 195/384/23 z dnia 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadania publicznego wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pn.: „Sztuka swobodnego przekazu – spotkania artystyczne (edycja 3)”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

 Wyniki weryfikacji formalnje ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl,dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu.W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 10 lutego do 3 marca 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 9 do 10 marca 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 18 kwietnia 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 18 kwietnia do 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 128 000,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają 

  • Wioletta Kwaśnicka, tel. (22) 59 79 510, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • Karolina Grzegrzółka, tel. (22) 59 79 536, Kierownik w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz