Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ,,Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

13.02.2023

Termin zakończenia naboru

12.03.2023

Weryfikacja formalna

22.03.2023

Rozstrzygnięcie

25.04.2023

Numer: KM Ogłoszenie postępowania: 07.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 200/384/23 z dnia 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” zadanie pn. „Zwiększenie międzyregionalnych, europejskich procesów integracyjnych poprzez udział w innowacyjnych projektach organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego i zagranicznych regionów partnerskich Mazowsza” w formie wsparcia realizacji zadania

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 677/403/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”, zadanie pn.: „Zwiększenie międzyregionalnych, europejskich procesów integracyjnych poprzez udział w innowacyjnych projektach organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego i zagranicznych regionów partnerskich Mazowsza”.

W ramach konkursu wpłynęło 14 ofert.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 12 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 4 zadań publicznych.

Oferenci, których oferta została wybrana zostaną powiadomieni o wynikach za pomocą poczty elektronicznej oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.
Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania, na które przyznana została dotacja, uregulowane zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem a podmiotem, który otrzymał dotację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 07 744 lub (22) 59 07 648.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 3 do uchwały

pobierz


WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ OFERT

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2023 roku zadań publicznych w obszarze„Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”, zadanie pn.: „Zwiększenie międzyregionalnych, europejskich procesów integracyjnych poprzez udział w innowacyjnych projektach organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego i zagranicznych regionów partnerskich Mazowsza”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu [1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty. 

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 13 lutego do 12 marca 2023 r.
Wyniki oceny formalnej: od 15 do 22 marca 2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 25 kwietnia 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 25 kwietnia do 15 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

  • Anna Słowik, tel. (22) 59 07 744, e-mail: anna.slowik@mazovia.pl
  • Marcin Kaczmarek, tel. (22) 59 07 648, e-mail: marcin.kaczmarek@mazovia.pl
Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz