Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

28.02.2019

Termin zakończenia naboru

28.03.2019

Weryfikacja formalna

10.04.2019

Rozstrzygnięcie

27.05.2019

Numer: KM Ogłoszenie postępowania: 26.02.2019

Konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.
 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

W dniu 28 maja 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w województwie mazowieckim w 2019 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.
 

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu lub uchybienia formalnego oraz o możliwości, trybie i terminach składania i rozpatrywania uzupełnień, poprawiania ofert lub składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej, znajdują się w poniższym wykazie.
Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, w terminie do 24 kwietnia 2019 r., ma możliwość:
1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach kiedy:
a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników,
c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
d) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.
O zachowaniu terminu decyduje data:
• wprowadzenia poprawek w generatorze ofert,
• uzupełnienia brakujących podpisów
• wpływu brakujących dokumentów do Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Jagiellońska 26, lub punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
• wpływu zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej do Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Jagiellońska 26, lub punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostaną włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.
Dodatkowych informacji udzielają:
Dorota Pozorek – tel. (22) 59 07 756,
Marcin Kaczmarek - tel. (22) 59 07 648,

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 27 maja 2019 r.

Wyniki oceny formalnej

pobierz


Ogłoszenie naboru ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 240/27/19 z dnia 26 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” - zadanie: Rozwój międzyregionalnej współpracy zagranicznej poprzez realizację wspólnych projektów organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego i regionów partnerskich Mazowsza.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 28 lutego 2019 r. do 28 marca 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 29 marca 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: od 10 kwietnia 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 27 maja 2019 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 1 czerwca do 31 grudnia 2019 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają:
Pracownicy Wydziału Współpracy z Zagranicą w Kancelarii Marszałka UMWM w Warszawie
• Dorota Pozorek – tel. (22) 59 07 756
• Marcin Kaczmarek – tel. (22) 59 07 648
 

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz