Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „Zielone Serce Mazowsza”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

10.02.2023

Termin zakończenia naboru

03.03.2023

Weryfikacja formalna

21.03.2023

Rozstrzygnięcie

28.04.2023

Numer: PE-BOM Ogłoszenie postępowania: 07.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 214/384/23 z dnia 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zielone Serce Mazowsza” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w formie powierzenia realizacji zadania.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 684/403/23 z 24 kwietnia 2023 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadania publicznego województwa pn. „Zielone Serce Mazowsza” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

W terminie naboru wpłynęły 3 oferty.
Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 3 ofert.

Oferenci, których oferta została wybrana zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Małgorzatą Gawkowską, nr tel.: 22 59 79 473.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 3 do uchwały

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w Województwie Mazowieckim w 2023 roku zadania publicznego pn. „Zielone Serce Mazowsza” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. 

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl,dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu.W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 10 lutego do 3 marca 2023 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 14 do 21 marca 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 28 kwietnia 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od momentu przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym (pliki do pobrania).

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 000,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają 

  • Małgorzata Gawkowska, tel. (22) 59 79 473
  • Jarosław Warzywoda, tel. (22) 59 79 466

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz