Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", zadanie pn. "Upowszechnienie kulinarnych produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

17.02.2023

Termin zakończenia naboru

10.03.2023

Weryfikacja formalna

24.03.2023

Rozstrzygnięcie

19.05.2023

Numer: RW Ogłoszenie postępowania: 31.01.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 179/383/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2023 roku zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie pn. "Upowszechnienie kulinarnych produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza".

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 779/407/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie pn. "Upowszechnienie kulinarnych produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza".

W ramach konkursu złożono 77 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniło 7 ofert.
Przysłano 2 prośby o wycofanie oferty z konkursu.
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 68 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 22 zadań publicznych.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 151, (22) 59 79 216, (22) 59 79 615.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz


 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz


 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie pn. "Upowszechnienie kulinarnych produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych Mazowsza".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, a więc w terminie od 22 do 28 marca 2023 r.
Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Agata Kowalczyk, tel. (22) 59 79 151
  • Monika Piskorska, tel. (22) 59 79 615
  • Marzena Wardzyńska, tel. (22) 59 79 216

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl
Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.
Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 17 lutego do 10 marca 2023 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 20 do 24 marca 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu:do 19 maja 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 19 maja do 31 grudnia 2023 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. 

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanym na stronie internetowej dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

  • Agata Kowalczyk, tel. (22) 59 79 151
  • Monika Piskorska tel. (22) 59 79 615
  • Marzena Wardzyńska, tel. (22) 59 79 216

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz