Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

17.02.2023

Termin zakończenia naboru

10.03.2023

Weryfikacja formalna

31.03.2023

Rozstrzygnięcie

09.05.2023

Numer: ES Ogłoszenie postępowania: 14.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 235/385/23 z dnia 14 lutego 2023 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Opis konkursu


ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 777/407/23 z dnia 9 maja 2023 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

W ramach konkursu złożono 454 oferty.
Zgodnie z wnioskami oferentów wycofano 3 oferty.
Wymogów formalnych nie spełniły 82 oferty.
Komisja konkursowa dokonała weryfikacji merytorycznej 369 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 302 zadań publicznych.

Oferenci, których ofertom przyznano dotację otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienia o wynikach konkursu wraz z prośbą o ewentualną aktualizację oferty oraz dostarczenie wskazanych w tym powiadomieniu dokumentów i informacji niezbędnych do sporządzenia umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

  • Katarzyna Szczycińska nr tel. 22 59 79 415
  • Marzena Sienkiewicz nr tel. 22 59 79 444

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz


WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ OFERT

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej".

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert.
Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3.  za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.
Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Złożenie oferty przez generator jest jedynym sposobem składania oferty.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 17 lutego do 10 marca 2023 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 24 do 31 marca 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 9 maja 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 9 maja do 15 grudnia 2023 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Sportu

  • Katarzyna Szczycińska, tel. (22) 59-79-415
  • Marzena Sienkiewicz, tel. (22) 59-79-444
  • Włodzimierz Figarski - Kierownik Biura Sportu, tel. (22) 59-79-414

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz