Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

13.03.2023

Termin zakończenia naboru

23.03.2023

Weryfikacja formalna

28.04.2023

Rozstrzygnięcie

06.07.2023

Numer: RW Ogłoszenie postępowania: 07.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 210/384/23 z 7 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. "Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie".

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1277/424/23 z 25 lipca 2023 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.

W ramach konkursu zostało złożonych 1590 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniło 313 złożonych ofert.
Przysłano 32 prośby o wycofanie ofert z konkursu.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej 1245 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 1039 zadań publicznych.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji zamieszczono poniżej. 

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 59 79 151; (22) 59 79 216, (22) 59 79 615; (22) 59 79 174; (22) 59 79 307.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz


UWAGA!

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” zostaje wydłużony do 27 lipca 2023 roku.
Oferty, które zakwalifikują się do dofinansowania będą odblokowane w systemie Witkac.pl w celu aktualizacji terminu początkowego realizacji zadania publicznego.


Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość złożenia zastrzeżenia w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, a więc w terminie od 29 kwietnia do 5 maja 2023 r.
Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu [1];

  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • Agata Kowalczyk– tel. (22) 59 79 151,
  • Monika Piskorska – tel. (22) 59 79 615,
  • Marzena Wardzyńska – tel. (22) 59 79 216.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html


  Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl
Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 13 marca do 3 kwietnia 2023 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 24 do 28 kwietnia 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 6 lipca 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 6 lipca do 30 listopada 2023 r. 

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. 

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

  • Agata Kowalczyk, tel. (22) 59 79 151
  • Monika Piskorska, tel. (22) 59 79 615
  • Marzena Wardzyńska, tel. (22) 59 79 216

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz


Ogłoszenie konkursowe

pobierz