Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. „Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

24.02.2023

Termin zakończenia naboru

19.03.2023

Weryfikacja formalna

05.04.2023

Rozstrzygnięcie

26.05.2023

Numer: PZ Ogłoszenie postępowania: 21.02.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 294/386/23 z dnia 21 lutego 2023 roku ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego", zadanie pn. „Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiegouchwałąnr 900/410/23z dnia 22 maja 2023r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”, zadanie pn. „Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach”.

W ramach konkursu złożono 30 ofert.
Wszystkie oferty spełniły kryteria formalne.
Komisja konkursowa zweryfikowała merytorycznie 30 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 13 zadań publicznych.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o wynikach konkursu pisemnie oraz/lub poprzez system Witkac.pl, wraz z trybem postępowania dotyczącym podpisywania umowy.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały

pobierz

 Załącznik nr 3 do uchwały

pobierz


WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ OFERT

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – zadanie pn. „Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach”.

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 24 lutego do 19 marca 2023 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 29 marca do 5 kwietnia 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 26 maja 2023 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od daty przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert do 31 grudnia 2023 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 50 000 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają 

  • Piotr Wojciechowicz, tel. (22) 59 79 082
  • Wioletta Buszko, tel. (22) 59 79 096
  • Emilia Schulze, tel. (22) 59 79 461

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz