Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

28.02.2019

Termin zakończenia naboru

21.03.2019

Weryfikacja formalna

11.04.2019

Rozstrzygnięcie

11.06.2019

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 26.02.2019

Konkurs ofert w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.
 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

W dniu 17 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 865/54/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”:
1) Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych.
2) Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 1

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 2

pobierz


Wyniki oceny formalnej

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”:
1)  Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych;
2)  Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, tj. do dnia 23 kwietnia 2019 r.:
1.   złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
2.   poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy:
1)  oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione;
2)  do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;
3)  oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru);
4)  oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego;
5)  informacje podane w ofercie są niespójne z zawartymi w KRS lub innym właściwym rejestrem.

O zachowaniu terminu, o którym mowa powyżej, decyduje data wpływu brakujących dokumentów lub zastrzeżeń do negatywnego wyniku oceny formalnej do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62a (III piętro) lub do Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – adres: ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa (IV piętro, pokój 419).

W przypadku uchybień formalnych dotyczących załączników dopuszcza się możliwość uzupełnienia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (nie liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki tylko, o prawidłowości zachowania terminu uzupełnienia oferty, decyduje data wpływu do Sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 62a lub do Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – adres: ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa (IV piętro, pokój 419), tj. do dnia 23 kwietnia 2019 r..

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty.

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu /22/ 692-46-29 wew. 201 – Pani Bogusława Kaczyńska i Pani Wioletta Rudnicka.

Wyniki oceny formalnej - zadanie 1

pobierz

Wyniki oceny formalnej - zadanie 2

pobierz

 


Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 235/27/19 z dnia 26 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, w formie wsparcia realizacji zadań:

1. Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych;

2. Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

Termin składania ofert wyznacza się od dnia 28 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r. poprzez generator ofert konkursowych w serwisie witkac.pl, dostępny na stronie
http://konkursyngo.mcps.com.pl/

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu oferenta\(-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenia
złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2019 r.:
1) osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro, z dopiskiem na kopercie: "Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” - Zadanie nr …";
2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: "Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – Zadanie nr …";
3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 11 czerwca 2019 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu
/22/ 692-46-29 wew. 201 – Pani Bogusława Kaczyńska i Pani Wioletta Rudnicka.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym poniżej.
 

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz