Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie zadanie pn.: "Zlecenie prowadzenia ośrodków adopcyjnych"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

30.11.2023

Termin zakończenia naboru

21.12.2023

Weryfikacja formalna

27.12.2023

Rozstrzygnięcie

31.01.2024

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 29.11.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą 1967/452/23 z dnia 28 listopada 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje w latach 2024-2028 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadanie pn.: "Zlecenie prowadzenia ośrodków adopcyjnych"

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 258/470/24 z dnia 5 lutego 202 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2028 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", zadanie pn.: "Zlecenie prowadzenia ośrodków adopcyjnych".

W ramach konkursu zostały złożone 4 oferty. 
Komisja konkursowa zaopiniowała merytorycznie 3 oferty.
Dofinansowanie przyznano na realizację 3 zadań publicznych.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 Załącznik nr 1 do uchwały 

pobierz


Wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024–2028 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadania pn.: „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, 
nr tel.: 223 768 553, 223 768 554, 223 768 555

Wyniki weryfikacji formalnej 

pobierz

 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mcps.com.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 30 listopada do 21 grudnia 2023 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 27 do 29 grudnia 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 31 stycznia 2024 r.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, 
nr tel.: 223 768 554 i 223 768 553

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz