Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

29.12.2023

Termin zakończenia naboru

22.01.2024

Weryfikacja formalna

31.01.2024

Rozstrzygnięcie

25.03.2024

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 27.12.2023

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 2210/461/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, w formie wsparcia realizacji zadań, zadania pn.:

 • „Na wakacje po uśmiech – wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, realizowanych w trakcie wakacji”,
 • „Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych”,
 • „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)”,
 • „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA)”,
 • „Wspieranie realizacji programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach”,
 • „Wspieranie realizacji programów pomocy dla osób współuzależnionych”,
 • „Wspieranie realizacji programów dla osób stosujących przemoc domową lub programów ochrony osób doświadczających przemocy domowej, w związku z nadużywaniem alkoholu”,
 • „Kuźnia Kreatywności – wspieranie realizacji programów wzmacniających proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych, w oparciu o ideę twórczej pedagogiki”,
 • „Pogodne Lato – wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, realizowanego w trakcie wakacji”.
Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 640/482/24 z dnia 25 marca 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”.

W ramach konkursu złożono 149 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniły 22 oferty.
Komisja konkursowa zweryfikowała merytorycznie 127 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 51 zadań publicznych.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 

 Załącznik nr 1 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 2 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 3 do uchwały 

pobierz

 

Wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, w formie wsparcia realizacji zadań, zadania pn.:

 • „Na wakacje po uśmiech – wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, realizowanych w trakcie wakacji”,
 • „Wspieranie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych”,
 • „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)”,
 • „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA)”,
 • „Wspieranie realizacji programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach”,
 • „Wspieranie realizacji programów pomocy dla osób współuzależnionych”,
 • „Wspieranie realizacji programów dla osób stosujących przemoc domową lub programów ochrony osób doświadczających przemocy domowej, w związku z nadużywaniem alkoholu”,
 • „Kuźnia Kreatywności – wspieranie realizacji programów wzmacniających proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych, w oparciu o ideę twórczej pedagogiki”,
 • „Pogodne Lato – wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, realizowanego w trakcie wakacji”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni kalendarzowych, następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej – dotyczy tych kryteriów formalnych, w których dopuszcza się możliwość złożenia zastrzeżenia.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w godzinach 8:00–16:00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój nr 125A;
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 Wyniki weryfikacji formalnej ofert

pobierz


Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostpny na stronie internetowej konkursyngo.mcps.com.pl. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Nabór ofert: od 29 grudnia 2023 r. do 22 stycznia 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 29 do 31 stycznia 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: przewidywany termin do 9 kwietnia 2024 r.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” –  "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Profilaktyki Uzależnień – Biuro Edukacji Społecznej pod nr. tel.: 22 376 85 75, 22 376 85 76, 22 376 85 78, 22 376 85 79 oraz 22 376 85 80.


Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz