Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. "Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

04.01.2024

Termin zakończenia naboru

25.01.2024

Weryfikacja formalna

02.02.2024

Rozstrzygnięcie

20.03.2024

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 04.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 48/463/24 z dnia 3 stycznia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w formie wsparcia, zadania pn.: "Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności". 

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 574/480/24 z dnia 19 marca 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w formie wsparcia, zadania pn.: "Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności". 

W ramach konkursu złożono 20 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniły 3 oferty, a 1 oferta została wycofana przez Oferenta.
Komisja konkursowa zweryfikowała merytorycznie 16 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 8 zadań publicznych.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 

 Załącznik nr 1 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 2 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 3 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 4 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 5 do uchwały 

pobierz

 Załącznik nr 6 do uchwały 

pobierz


Weryfikacja formalna ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w formie wsparcia, zadania pn.: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności. 

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie: https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/

Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz

 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie konkursyngo.mcps.com.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 4 stycznia do 25 stycznia 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 26 stycznia do 2 lutego 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 19 marca
Termin realizacji zadania: 20 marca 2024 r. do 30 listopada 2026 r. 

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

pracownicy Wydziału Programów Społecznych Tel. 22 376 85 72 oraz 22 376 85 73, 22 376 85 71.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz