Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

28.02.2019

Termin zakończenia naboru

27.03.2019

Weryfikacja formalna

15.04.2019

Rozstrzygnięcie

06.06.2019

Numer: MCPS Ogłoszenie postępowania: 26.02.2019

Konkurs ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 6 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 760/50/19 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zadania:
1.„Wspieranie realizacji programów dotyczących profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku pracy”;
2. „Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów”;
3.„Wspieranie realizacji programów edukacyjnych oraz profilaktycznych dotyczących Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA)”;
4. „Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach”;
5.„Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień”.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu:
 

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 1

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 2

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 3

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 4

pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu - zadanie 5

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie - zadanie 2

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie - zadanie 3

pobierz

Wykaz ofert ostatecznie odrzuconych formalnie - zadanie 5

pobierz

 


Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w konkursie w podobszarze Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. w terminie od 16 do 22 kwietnia 2019 r.:
1) złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
2) poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników - w przypadkach, kiedy:
a) oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione;
b) do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;
c) oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru);
d) oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa) lub dokonania zmian w generatorze Witkac.pl).

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty.

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.

Wyniki oceny formalnej - Zadanie 1

pobierz

Wyniki oceny formalnej - Zadanie 2

pobierz

Wyniki oceny formalnej - Zadanie 3

pobierz

Wyniki oceny formalnej - Zadanie 4

pobierz

Wyniki oceny formalnej - Zadanie 5

pobierz


 


W dniu 26 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 233/27/19 ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie http://konkursyngo.mcps.com.pl/.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 28 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 29 marca 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: od 15 do 19 kwietnia 2019 r.
Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: do 6 czerwca 2019 r.
Zadania konkursowe mogą być realizowane w terminie: od 6 czerwca do 15 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 r, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” (w systemie Witkac.plkonkursy oznaczone nr: MCPS.WOP/4301-2-2). W przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 75 000 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o kórych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
(http://www.dialog.mazovia.pl/files/Zasady%20przyznawania%20dotacji/zasady_2018.pdf).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.
 

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz