Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

15.01.2024

Termin zakończenia naboru

05.02.2024

Weryfikacja formalna

09.02.2024

Rozstrzygnięcie

15.03.2024

Numer: RF Ogłoszenie postępowania: 11.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 85/464//24 z dnia 9 stycznia 2024 r ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. „Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji”.

 

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 550/479/24 z dnia 12 marca 2024 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie pn.: „Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji”

W ramach konkursu zostało złożonych 6 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniły 2 oferty.
Komisja konkursowa zweryfikowała merytorycznie 4 oferty.
Dofinansowanie przyznano na realizację 2 zadań publicznych.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 

 Załącznik nr 1 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 2 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 3 do uchwały 

pobierz

 

Wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie pn. "Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim w poprzez dofinansowanie programu inkubacji”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni kalendarzowych, następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej – dotyczy tych kryteriów formalnych, w których dopuszcza się możliwość złożenia zastrzeżenia.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu [1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

 Wyniki weryfikacji formalnej 

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 15 stycznia do 5 lutego 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 4 do 14 lutego 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 22 marca 2024 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 22 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz