Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

15.01.2024

Termin zakończenia naboru

05.02.2024

Weryfikacja formalna

21.02.2024

Rozstrzygnięcie

16.04.2024

Numer: ES Ogłoszenie postępowania: 11.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 77/464/24 z dnia 9 stycznia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Opis konkursu


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 803/488/24 z dnia 16 kwietnia 2024 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

W ramach konkursu złożono 515 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniło 58 ofert, a 17 ofert zostało wycofanych. 
Komisja konkursowa zweryfikowała merytorycznie 440 oferty.
Dofinansowanie przyznano na realizację 379 zdań publicznych.

Oferenci, których ofertom przyznano dotację otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomienie o wynikach konkursu wraz z prośbą o ewentualną aktualizację oferty oraz dostarczenie do urzędu wskazanych w tym powiadomieniu dokumentów i informacji niezbędnych do sporządzenia umowy.

  Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 

 Załącznik nr 1 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 2 do uchwały 

pobierz

 

Wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni kalendarzowych, następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej – dotyczy tych kryteriów formalnych, w których dopuszcza się możliwość złożenia zastrzeżenia.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu [1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

 Wyniki weryfikacji formalnej 

pobierz

 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 15 stycznia do 5 lutego 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 21 do 23 lutego 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 16 kwietnia 2024 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 16 kwietnia 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.
Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

  • Katarzyna Szczycińska, tel. 225-979-415,
  • Marzena Sienkiewicz, tel. 225-979-444,
  • Włodzimierz Figarski - Kierownik Biura Sportu, tel. 225-979-414.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz