Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadania w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

19.01.2024

Termin zakończenia naboru

12.02.2024

Weryfikacja formalna

21.02.2024

Rozstrzygnięcie

26.03.2024

Numer: ES Ogłoszenie postępowania: 17.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 130/466/24 z dnia 16 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”, zadania pn. 
1. Organizacja różnorodnych inicjatyw edukacyjnych: warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń o charakterze edukacyjnym;
2. Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe;
3. Działania związane z rozwijaniem talentów i pasji dzieci oraz młodzieży z terenów wiejskich;
4. Organizacja obozów, wyjazdów oraz kolonii tematycznych (z wyłączeniem obozów sportowych) dla dzieci i młodzieży, w tym również organizacja wypoczynku połączonego z elementami edukacji;
5. Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu edukacji konsumenckiej;
6. Realizacja projektów edukacyjnych rozwijających umiejętności uczenia się, poszukiwania i weryfikowania informacji, odporności na dezinformacje i fake-newsy.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 628/482/24 z dnia 25 marca 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

W ramach konkursu zostało złożonych 248 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniło 39 ofert.
Komisja konkursowa zweryfikowała merytorycznie 211 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 98 zadań publicznych.

  Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 

 Załącznik nr 1 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 2 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 3 do uchwały 

pobierz

 

Wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2024 r. zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni kalendarzowych, następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej – dotyczy tych kryteriów formalnych, w których dopuszcza się możliwość złożenia zastrzeżenia.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu [1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm
  4. za pomocą poczty elektronicznej na adres:edukacja@mazovia.pl

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

 Wyniki weryfikacji formalnej 

pobierz

 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 19 stycznia 2024 r. do 12 lutego 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 19 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r..
Rozstrzygnięcie konkursu: do 19  marca 2024 r.
Termin realizacji zadania: od 19 marca 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.
Maksymalna kwota dofinansowania dla oferty wynosi 40 000,00 zł. 

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz

 

 

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 

 Załącznik nr 1 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 2 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 3 do uchwały 

pobierz