Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

19.01.2024

Termin zakończenia naboru

08.02.2024

Weryfikacja formalna

07.03.2024

Rozstrzygnięcie

29.03.2024

Numer: KP Ogłoszenie postępowania: 18.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 133/466/24 z dnia 16 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Turystyka i krajoznawstwo

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 660/484/24 z dnia 28 marca 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2024 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

W ramach konkursu złożono 189 ofert.
Wymogów formalnych nie spełniły 28 ofert.
Komisja konkursowa zweryfikowała merytorycznie 161 ofert.
Dofinansowanie przyznano na realizację 86 zadań publicznych.

 Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 

 Załącznik nr 1 do uchwały 

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały 

pobierz

 

 Załącznik nr 3 do uchwały 

pobierz

 Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz


Weryfikacja formalna ofert 

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert, tj. w terminie od 8 marca do 14 marca 2024 roku ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1.  osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz

 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 19 stycznia 2024 r. do 8 lutego 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 7 marca 2024 r. do 8 marca 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 29 marca 2024 r.
Termin realizacji zadania: od 29 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania konkursowego. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 100 000,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

 • Dagny Gątkowska, tel. 225 979 680, Główny specjalista w Wydziale Współpracyz Organizacjami Pozarządowymi;
 • Monika Kisiel, tel. 225 9 79 220, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Kinga Piłat, tel. 225 979 523, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Agata Kowalska, tel. 225 979 509, Główny specjalista w Wydziale Współpracyz Organizacjami Pozarządowymi;
 • Aleksandra Marczyk, tel. 225 979 518, Główny specjalista w Wydziale Współpracyz Organizacjami Pozarządowymi;
 • Wioletta Kwaśnicka, tel. 225 979 510, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Katarzyna Szubierajska tel. 225 979 224, Podinspektor w Wydziale Współpracyz Organizacjami Pozarządowymi;
 • Karolina Grzegrzółka, tel. 225 979 536, Kierownik w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz