Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „Wyzwanie Szczypiorniaka - turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

29.01.2024

Termin zakończenia naboru

19.02.2024

Weryfikacja formalna

27.02.2024

Rozstrzygnięcie

02.04.2024

Numer: ES Ogłoszenie postępowania: 24.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 169/467/24z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Wyzwanie Szczypiorniaka - turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Zadania publiczne w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Opis konkursu


Wyniki weryfikacji formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Wyzwanie Szczypiorniaka - turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

Na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn.: „Wyzwanie Szczypiorniaka - turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęła 1 oferta, która spełnia wszystkie kryteria formalne.

 Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 29 stycznia 2024 r. do 19 lutego 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 26 luty 2024 r. do 1 marca 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 2 kwietnia 2024 r.
Termin realizacji zadania: od 2 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

W ramach ogłoszenia konkursowego Zarząd Województwa Mazowieckiego dokona wyboru tylko jednej oferty.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

  • Bartłomiej Wasilewski – tel. 225 979 436,
  • Włodzimierz Figarski - Kierownik Biura Sportu, tel. 225 979 414.

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz