Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. "Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu"


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

26.01.2024

Termin zakończenia naboru

16.02.2024

Weryfikacja formalna

14.03.2024

Rozstrzygnięcie

16.04.2024

Numer: KP Ogłoszenie postępowania: 25.01.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 183/467/24 z dnia 23 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", zadanie pn. "Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu".

Etap postępowania: Rozstrzygnięte
Obszar konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Opis konkursu


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 823/488/24 z dnia 16 kwietnia 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu”.

W ramach konkursu złożono 74 oferty.
Wymogów formalnych nie spełniło 12 ofert.
Komisja konkursowa zweryfikowała merytorycznie 2 oferty.
Dofinansowanie przyznano na realizację 22 zadania publiczne

Z oferentami, którzy otrzymali dotację skontaktujemy się za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

  Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

pobierz

 

 Załącznik nr 1 do uchwały 

pobierz

 Załącznik nr 2 do uchwały 

pobierz

Informacje niezbędne do przygotowania umowy

pobierz

 


WERYFIKACJA FORMALNA OFERT

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert, tj. w terminie od 15 marca do 21 marca 2024 r. ma możliwość złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnejw sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stroniehttps://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz

 


Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 26 stycznia 2024 r. do 16 lutego 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 14 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 16 kwietnia 2024 r.
Termin realizacji zadania: od 16 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 50 000,00 zł..

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

 • Katarzyna Szubierajska, tel. 225 979 224, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Monika Kisiel, tel. 225 979 220, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Aleksandra Marczyk, tel. 225 979 518, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Dagny Gątkowska, tel. 225 979 680, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Agata Kowalska, tel. 225 979 509, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Kinga Piłat, tel. 225 979 523, Główny specjalista w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Wioletta Kwaśnicka, tel. 225 979 510, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 • Karolina Grzegrzółka, tel. 225 979 536, Kierownik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz