Konkursy ofert na realizację zadań województwa mazowieckiego

Zgodnie z przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organizacje pozarządowe – jako podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku – mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządu województwa, dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki (tzw. dotacje celowe).

Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu samorządu województwa jest przeznaczenie jej na cele związane z realizacją zadań należących do województwa.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Planowane terminy ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2024 roku

pobierz

 

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego”


Etapy postępowania:

Nabór ofert od

05.02.2024

Termin zakończenia naboru

26.02.2024

Weryfikacja formalna

11.03.2024

Rozstrzygnięcie

30.04.2024

Numer: OR-BP-III Ogłoszenie postępowania: 01.02.2024

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 195/469/24 z 30 stycznia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2024 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” w formie wsparcia realizacji zadanie pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego”.

Etap postępowania: Ocena ofert
Obszar konkursu: Ratownictwo i ochrona ludności

Opis konkursu


Weryfikacja formalna ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni kalendarzowych, następujących po dniu opublikowania wyników weryfikacji formalnej ofert, tj. w terminie od 12 marca do 18 marca 2024 roku złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku weryfikacji formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[1];
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data wpływu do Urzędu;
  3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/umwm

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie weryfikacji formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html

Wyniki weryfikacji formalnej

pobierz

 

Nabór ofert

Sposób składania ofert

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy

Składanie ofert: od 5 lutego 2024 r. do 26 lutego 2024 r.
Wyniki weryfikacji formalnej: od 11 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 kwietnia 2024 r.
Termin realizacji zadania: od 30 kwietnia 2024 r. do 30 grudnia 2024 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 120 000,00 zł.

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – "Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych informacji udzielają

pracownicy Departamentu Organizacji – Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego:

  • Przemysław Góralski, tel. 225 979 309
  • Marta Grędzicka, tel. 225 979 217
  • Joanna Molska, tel. 225 979 308
  • Anna Ochalska, tel. 225 979 219

Uchwała o ogłoszeniu konkursu

pobierz

Ogłoszenie konkursowe

pobierz